lavicta

Betalen

Betalingsvoorwaarden

Als niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van opdrachten te geschieden binnen 30 dagen na levering.

Speciale Voorwaarden voor
Grote Opdrachten

Voor opdrachten van € 25.000,- netto exclusief omzetbelasting en hoger, of indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

50% van het orderbedrag binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
25% van het orderbedrag voor levering.
25% van het orderbedrag binnen 30 dagen na levering.

Betalingskorting

Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum wordt 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering gebracht, mits er op dat moment geen facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden, onbetaald zijn gebleven.

Toepassing van Betalingen

Elke betaling van of namens de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en de door opdrachtnemer gemaakte invorderings- en/of administratiekosten. Het resterende bedrag wordt geacht in mindering te worden gebracht op de oudste openstaande vordering.

Prijs

De door de opdrachtgever opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien het netto orderbedrag een door opdrachtnemer jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt, vindt levering plaats op basis van franco plaats van bestemming in Nederland volgens de op de datum van aanbieding geldende Incoterms, met vervoer naar keuze van opdrachtnemer. Voor orders met een waarde onder deze limiet, is de opdrachtgever een vergoeding voor behandelings- en verzendkosten verschuldigd.

2024 © Lavicta B.V. All Rights Reserved.

Screenshot 2024 05 28 161555 removebg preview 1
Scroll naar boven