lavicta

Algemene
voorwaarden

Art. I Algemeen

Toepasselijkheid: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele verwijzingen naar inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet afgewezen.

Definities:

Product: Omvat zowel goederen als diensten zoals onderhoud, advies en inspectie.
Schriftelijk: Elk door beide partijen ondertekend document, inclusief brieven, faxen, e-mails, of andere overeengekomen methoden.
Opdrachtnemer: De partij die naar deze voorwaarden verwijst in de aanbieding of opdrachtbevestiging.
Opdrachtgever: De partij tot wie de aanbieding of opdrachtbevestiging is gericht.
Dienst: Ook de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en werkuren.

Art. III Overeenkomst

De overeenkomst komt schriftelijk tot stand bij ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of bij verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
Meerwerk: Alle extra werkzaamheden of leveringen boven de vastgelegde hoeveelheden in het contract of de opdrachtbevestiging worden als meerwerk beschouwd en moeten schriftelijk worden bevestigd.
Mondelinge toezeggingen zijn slechts bindend als ze schriftelijk bevestigd zijn door de opdrachtnemer.

Art. IV Prijs

De opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen en gebaseerd op levering af-fabriek volgens de geldende Incoterms.
Prijsverhogingen door gestegen kostprijsfactoren na de overeenkomst kunnen doorberekend worden.
Meerwerk: Wordt afzonderlijk gefactureerd zodra de kosten bekend zijn.
Kosten: Kosten voor tekeningen, gereedschappen, verpakking, in- en uitlading, en vervoer van door de opdrachtgever geleverde materialen worden apart in rekening gebracht.

Art. V Intellectuele Eigendom

Alle door de opdrachtnemer verstrekte of vervaardigde materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer. Intellectuele eigendomsrechten blijven exclusief bij de opdrachtnemer.
De informatie mag zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd, getoond, bekendgemaakt of gebruikt worden.

Art. VI Levertijd

De levertijd start bij het laatste van deze gebeurtenissen: overeenkomst, ontvangst van noodzakelijke documenten, vervulling van formaliteiten, of vooruitbetaling.
De levertijd wordt verlengd bij vertraging buiten de schuld van de opdrachtnemer.
Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever recht op ontbinding bij een vertraging van meer dan 16 weken, met restitutie en schadevergoeding tot 15% van de prijs. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op werkzaamheden zonder rechterlijke machtiging.

Art. VII Montage/Installatie

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke voorzieningen voor montage/installatie.
De opdrachtnemer moet tijdig toegang hebben tot de montageplaats en noodzakelijke hulpmiddelen.
Verantwoordelijkheid voor schade en kosten door niet-nakoming van voorwaarden ligt bij de opdrachtgever.

Art. VIII Keuring en Overnametests

Keuring moet binnen 14 dagen na levering plaatsvinden. Zonder schriftelijke klachten wordt het product als geaccepteerd beschouwd.
Bij overnametests moeten nodige faciliteiten en monsters tijdig beschikbaar zijn. Zonder klachten bij tests wordt het product geaccepteerd.
Kleine tekortkomingen die het gebruik niet beïnvloeden, doen geen afbreuk aan de acceptatie.

Art. IX Risico- en Eigendomsovergang

Het risico gaat over op de opdrachtgever bij levering volgens Art. VI lid 3.
Eigendom gaat pas over na volledige betaling, inclusief rente en kosten.
De opdrachtnemer heeft recht op toegang en terugneming bij eigendomsvoorbehoud.

Art. X Betaling

Betaling in twee termijnen: 2/3 binnen 7 dagen na overeenkomst, 1/3 binnen 14 dagen na levering.
Meerwerk wordt gefactureerd zodra het bekend is.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim en geldt een rente van 3% boven de wettelijke rente, plus gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

Garantie op verborgen gebreken in materiaal of constructie binnen 6 maanden na levering.
Garantie bij ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer geldt 6 maanden na voltooiing van de montage, maar maximaal 12 maanden na levering.
Garantie omvat herstel of vervanging van gebrekkige onderdelen, met nieuwe garantietermijn van 6 maanden voor herstelde/vervangende onderdelen.
Geen garantie voor inspecties, advisering, of diensten buiten garantie.
Uitsluitingen gelden voor gebreken door niet-normaal gebruik, slijtage, onjuiste reparatie door derden, en materialen geleverd door de opdrachtgever.
Aanspraak op garantie vervalt bij niet-nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever.
Klachten moeten binnen 14 dagen na garantieperiode schriftelijk gemeld worden.

Retourneren:

Bestellingen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden worden geannuleerd, met nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

Deze voorwaarden bieden een uitgebreid kader voor overeenkomsten, levering, risico, eigendom, betaling, garantie en retourneren, waarbij de verantwoordelijkheden en rechten van beide partijen duidelijk zijn gedefinieerd.

2024 © Lavicta B.V. All Rights Reserved.

Screenshot 2024 05 28 161555 removebg preview 1
Scroll naar boven