loading

De LAVICTA Lichaamsdroger – uw partner voor meer zelfstandigheid en comfort tijdens het douchen.

Contact Info

 • maandag tot vrijdag 9:00 tot 18:00

Veel gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over de LAVICTA lichaamsdroger. Als u vragen heeft die hier niet beantwoord worden, stuur dan gerust een bericht.

Binnen Nederland verzenden wij uw bestelling gratis

Als u de lichaamsdroger bsteld heeft, dan streven wij ernaar om deze binnen 5 dagen te kunnen leveren.

*let op, bij maatwerk wordt u per mail op de hoogte gebracht met betrekking tot de levertijd.

De Lavicta lichaamsdroger is te bedienen door de luchtdrukknop in te drukken.

De Lavicta lichaamsdroger heeft 3 standen> stand 1 voorverwarmen> stand 2 lichaam drogen> stand 3 uit.

 

Elke RAL kleur die past bij uw badkamer + de keuze voor een metallic effect.

De Lavicta lichaamsdroger is een gepatenteerd product speciaal ontworpen voor veilig gebruik in de douche ruimte. IPX4

Er zit standaard 2 jaar garantie op vanaf de dag van aankoop.

Wij werken met een landelijk netwerk gekwalificeerde elektriciens zodat u er zeker van bent dat alles goed en veilig wordt aangesloten.

Het geluid van de Lavicta lichaamsdroger op stand 1 is circa 80 decibel en op stand 2 90 decibel. Dit valt te vergelijken met een föhn die op ze hardst staat.

Lavicta is niet verzekerd voor het ophangen en aansluiten. Dit zal dan door een onafhankelijke partij gedaan moeten worden.

We kunnen eventueel klanten doorverwijzen. De tijd van ophanging is per elektricien verschillend. De body dryer zelf is binnen 30 min opgehangen. De snoer van de lichaamsdroger moet echter buiten de badkamer worden verwerkt en aangesloten op een stroompunt met een isolator ertussen.

Iemand die ervaren is, kan het dus binnen een uur plaatsen. Iemand die minder ervaren is 3 uur. Het ligt natuurlijk ook wat de klant wilt en hoe mooi hij het afgewerkt wilt hebben, dat kost extra.

Het gemiddelde landelijke uurtarief van een elektromonteur is € 43,78 ex BTW. Eerst hebben we naar de landelijke uurtarieven gekeken, onafhankelijk van provincie en grootte van bedrijf. Hieruit kwam naar voren dat een elektricien in Nederland gemiddeld € 43,78 per uur ex BTW vraagt.

Tussen 37 & 47 euro per uur ZZPér

Tussen 47 & 75 euro per uur MKB-er

Het kost gemiddeld 2 tot 3 uur om de lichaamsdroger te installeren tegen het gemiddeld uurtarief van een elektromonteur.

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,  a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;

– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

 1. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de op-drachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

PRIJS (Artikel IV)

In plaats van artikel IV lid 1 van de  voorwaarden geldt het volgende: De door de opdrachtgever opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. In het geval het netto orderbedrag een door opdrachtnemer jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt geldt dat levering plaatsvindt op basis franco plaats van bestemming in Nederland volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding met vervoer naar keuze van opdrachtnemer Voor orders met een waarde beneden de in voorgaande zin bedoelde limiet is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vergoeding in de behandelings- en de verzendkosten (porto, vracht, enz.) verschuldigd.

BETALING (Artikel X)

In aanvulling op en in afwijking van artikel X van de  voorwaarden geldt het volgende:

I Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van opdrachten te geschieden binnen 30 dagen na levering, behoudens het gestelde in lid II.

II Voor opdrachten van € 25.000,- netto exclusief omzetbelasting en hoger, dan wel indien dit naar  het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is, geldt de volgende betalingsconditie: 2/4 van het orderbedrag binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, 1/4 van het orderbedrag voor levering, 1/4 van het orderbedrag binnen 30 dagen na levering.

III Bij betaling binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum wordt 2% betalingskorting op het  factuurbedrag in mindering gebracht, mits er op dat moment geen facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden, onbetaald zijn gebleven.

IV Iedere betaling van of namens de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde intrest, alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderings- en/of administratiekosten. Het meerdere wordt geacht in mindering te worden gebracht op de oudste openstaande vordering.

GARANTIE (Artikel XI)

In afwijking van de in artikel XI lid 1 van de  voorwaarden genoemde termijn van 6 maanden geldt een garantietermijn van 1 jaar, gebaseerd op maximaal 8-urig bedrijf per etmaal. Betreffende de door opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden geldt het bepaalde in artikel XI lid 4 van de  voorwaarden met dien verstande dat elke garantie vervalt 12 maanden nadat de oorspronkelijke levering en / of werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Toegevoegd wordt lid 6 sub. i: Onjuistheden en/of onvolkomenheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens, met name ook indien bij het in opdracht nemen van installatiewerkzaamheden de werking is gegarandeerd.

PRIJS (Artikel IV)

In plaats van artikel IV lid 1 van de  voorwaarden geldt het volgende: De door de opdrachtgever opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. In het geval het netto orderbedrag een door opdrachtnemer jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt geldt dat levering plaatsvindt op basis franco plaats van bestemming in Nederland volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding met vervoer naar keuze van opdrachtnemer Voor orders met een waarde beneden de in voorgaande zin bedoelde limiet is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vergoeding in de behandelings- en de verzendkosten (porto, vracht, enz.) verschuldigd.

BETALING (Artikel X)

In aanvulling op en in afwijking van artikel X van de  voorwaarden geldt het volgende:

I Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van opdrachten te geschieden binnen 30 dagen na levering, behoudens het gestelde in lid II.

II Voor opdrachten van € 25.000,- netto exclusief omzetbelasting en hoger, dan wel indien dit naar  het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is, geldt de volgende betalingsconditie: 2/4 van het orderbedrag binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, 1/4 van het orderbedrag voor levering, 1/4 van het orderbedrag binnen 30 dagen na levering.

III Bij betaling binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum wordt 2% betalingskorting op het  factuurbedrag in mindering gebracht, mits er op dat moment geen facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden, onbetaald zijn gebleven.

IV Iedere betaling van of namens de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde intrest, alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderings- en/of administratiekosten. Het meerdere wordt geacht in mindering te worden gebracht op de oudste openstaande vordering.

GARANTIE (Artikel XI)

In afwijking van de in artikel XI lid 1 van de  voorwaarden genoemde termijn van 6 maanden geldt een garantietermijn van 1 jaar, gebaseerd op maximaal 8-urig bedrijf per etmaal. Betreffende de door opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden geldt het bepaalde in artikel XI lid 4 van de  voorwaarden met dien verstande dat elke garantie vervalt 12 maanden nadat de oorspronkelijke levering en / of werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Toegevoegd wordt lid 6 sub. i: Onjuistheden en/of onvolkomenheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens, met name ook indien bij het in opdracht nemen van installatiewerkzaamheden de werking is gegarandeerd.

Bestellingen van de lichaamsdroger door organisaties mogen worden gebruikt door Lavicta B.V. voor marketingdoeleinde, zoals gebruik van logo’s en publicaties.

nl_NLDutch